Propostas do BNG para Parroquias Santacruz e Cabaleiros

PROPOSTAS DO BNG PARA PARROQUIAS DE SANTACRUZ E CABALEIROS

PARQUE INDUSTRIAL EN OS CHAOS. O BNG apoia a construción dun Parque Comarcal en Os Chaos. Pola contra, o grupo de goberno do PP no concello non levou ao pleno o apoio solicitado pola Plataforma Cidadá creada para reivindicar a construción dun Parque Empresarial en Os Chaos; apoio que si recibiron dos outros concellos da comarca. Ao PP de Lobeira non lle interesa a instalación dun parque industrial no seu termino municipal.
AREA LÚDICO-RECREATIVA E DE LECER no entorno do encoro das Conchas, con instalacións que permitan a práctica de deportes náuticos. Posta en marcha do “embarcadoiro” de Os Chaos e limpeza da área recreativa.
TERREOS PARA DOTACIÓNS NA PONTE PEDRIÑA: O BNG presentou no Concello un documento coas sinaturas dos veciños de Santacruz e Cabaleiros para cesión dos terreos necesarios no monte para construción de infraestruturas comarcais da Baixa Limia.
LOCAL DE ENSAIO como plataforma de difusión cultural en dependencias en desuso do poboado das Conchas; fomentar a creación de grupos musicais.
Compromisos do BNG de Lobeira para parroquia de Santacruz:
• Asuntos Sociais. Axuda no fogar: apoio a persoas e as familias con serias limitacións para realizar as súas actividades, potenciando a autonomía persoal.
• Abastecemento auga corrente na Pontepedriña.
• Arranxo, manteñemento e limpeza das fosas sépticas.
• Arranxo das fontes dos lugares e limpeza de camiños e pistas en xeral.
• Axudas para rehabilitación de casas antigas, antes que construír.
• Remate rede de sumidoiros en Labandeira; arranxo fonte de Carreiras.
• Camiño de Filgueira ata o Quintairo. Camiño de Viñoá en Tedós ata Pontepedriña.
• Desbroces para cazadores e gandeiros.
En Ermille: camiño de Cacheiró ata a canella da Cal e solución ao problema da fosa séptica e da rede de sumidoiro.
GAIÁS: solución ao abastecemento de auga corrente. Camiño da Pousa e camiño de Cimadevila. Arranxo poza e fonte en Cimadevila. Arranxo poza e fonte en Gaiás debaixo. Remate pista en Gaiás debaixo.
OS CHAOS: rehabilitación do forno. Arranxo tubarias de regadío na pista nova. Arranxo e limpeza camiño dende Fradalvite a Os Chaos.
CABALEIROS: Remate da rede de sumidoiros. Fonte do lugar darriba, poza e accesos a fonte. Pista de Baldoi e recuperación do Poldrado sobre o Río de Grou. Axuda para novas captacións de auga corrente e construción dun novo depósito. Camiño de Cabaleiros a Santacruz. Arranxo e limpeza de camiños en xeral.
Os candidatos do BNG da parroquia de Santacruz son Fátima Rodríguez da Ponte, Dolores Feijóo de Gaiás, Lito e Iago Fernández de Santacruz Jaime Cristino de Ermille.

lunes, 16 de mayo de 2011

Propostas para Parada do Monte, A Fraga e Taboazas

Compromisos do BNG de Lobeira con PARADA DO MONTE:
·          Arranxo integral da estrada provincial de Parada e Sanxés, con beirarrúas nos pobos, (non a 700 m. cada dous anos).
·          Arranxo da poza dos Casorcos para regadío e prevención de incendios, e arranxo da levada de Guxinde.
·          Recuperación do poldrado entre Parada e Senderiz.
·          Arranxo, manteñemento e limpeza da fosa séptica.
·          Axudas e subvencións para arranxo do forno e das fontes.
·          Desbroces para cazadores e gandeiros.
·          Limpeza e arranxo de camiños e pistas en xeral.
·          Axudas para rehabilitación de casas, antes que construír.
·          Apoio a festa de Parada: pola tradición, calidade e arraigo popular do evento que rebasa os ámbitos municipais, polo que é merecente de apoio e incentivación por parte dos poderes públicos.
Compromisos do BNG con Taboazas e A Fraga:
·          Pista de enlace entre A Fraga e Taboazas polo Monte de Pena Bicuda, 2,5 Km. de pista.
·          Desbroces no monte para gandeiros e cazadores.
·          Arranxo, manteñemento e limpeza das fosas sépticas.
·          Arranxo das fontes dos lugares e limpeza de camiños e pistas en xeral.
·          Axudas para rehabilitación de casas antigas, antes que construír.
A FRAGA:
·          Remate da rede de sumidoiro e do abastecemento de auga corrente sanitaria.
·          Tubaria nova da fonte da igrexa.
·          Camiño dende o forno (ou o pontillón) ata o río do folón polo poleiro do cuco e arranxo do camiño vello das laxeiras.
En TABOAZAS:
·          Arranxo pista enlace coa carretera de Pereira de Bande ( 700 mts. de pista);
·          Arranxo escola para local social e rehabilitación do forno.Especial atención polo Parque Natural, Red Natura e Reserva da Biosfera

PARQUE NATURAL: O BNG fomentará axudas para a poboación local, para os pobos dentro do parque ou na zona de influencias e para o desenvolvemento do espazo declarado como parque. Os pobos integrados no parque ou na zona de influencias, os propietarios de terreos situados total ou parcialmente no parque, os titulares de explotacións agrarias ou gandeiras, as comunidades de montes veciñais do parque e as pequenas empresas, autónomos ou cooperativas que teñan o seu domicilio fiscal no concello de Lobeira serán os grandes beneficiados destas axudas. Actividades; mellora da paisaxe agraria, limpeza e restauración de camiños, a sinalización, a mellora de infraestruturas de uso público nos pobos, rexeneración dos cauces fluviais, a loita contra incendios forestais, actividades ambientais, etc.
AXUDA NO FOGAR: apoio a persoas e as familias con serias limitacións para realizar as súas actividades cotiáns, potenciando a autonomía persoal.
TELEFONÍA MÓBIL: O BNG instará as operadoras de telefonía móbil para dotar ao concello dos equipos necesarios que melloren a cobertura no termino municipal.
RECURSOS NATURAIS canalizados a través do turismo rural como fonte de ingresos.
Acondicionamento dos ENTORNOS NATURAIS . Convenio de colaboración ca Conca Hidrográfica Miño-Sil para recuperación ambiental e rexeneración dos ríos. 
CONCELLO VERDE: O BNG vai protexer e coidar os espazos naturais para facer posible que todo mundo poida gozar destes lugares na súa mellor versión: “ A que a natureza deseñou”

PROPOSTAS DO BNG PARA PARROQUIA SANTA CRISTINA

RECURSOS NATURAIS canalizados a través do turismo rural como fonte de ingresos. Acondicionamento dos ENTORNOS NATURAIS do noso concello.
AXUDA NO FOGAR: apoio a persoas e as familias con serias limitacións para realizar as súas actividades cotiáns, potenciando a autonomía persoal.
TELEFONÍA MÓBIL: O BNG instará as operadoras de telefonía móbil para dotar ao concello dos equipos necesarios que melloren a cobertura no termino municipal.

Compromisos do BNG de Lobeira con SANTA CRISTINA:
·          Arranxo, manteñemento e limpeza das fosas sépticas.
·          Arranxo das fontes dos lugares e limpeza de camiños e pistas en xeral.
·          Axudas para rehabilitación de casas antigas, antes que construír.
·          Desbroces no monte para cazadores e gandeiros

SOUTO:
·          Camiño do Muíño;  ensanche e arranxo do camiño onda capela (sobre350 mts.)
·          Axudas para novos mananciais de auga corrente sanitaria, e solución ao problema da fosa séptica que verte directamente sen depurar ao Río de Trasentes.
NOGUEIRA:
·          Arranxo fonte do fondo do lugar e construción levada de Novás.
·          Novas captacións de auga corrente ata unir ca traída principal
·          Solución ao problema da antiga fosa séptica.
VILARIÑO SANTA CRISTINA: 
·          Arranxo camiño da Festela (que vai a Porto Quintela),
·          Arranxo fontes: fonte dos palleiros con poza e lavadoiro.
·          Rehabilitación do forno do lugar.

CASTRO DA COROA. Presentación ao Programa LEADER do Roteiro do Castro da Coroa: escavación e posta en valor do Castro da Coroa de Santa Cristina.
·          Escavarase un pequeno sector complementario aos vestixios actualmente escavados.
·          Limpeza da Coroa e dos camiños de acceso. Limpeza do foxo defensivo.
·          Sinalización dun roteiro de sendeirismo dende A Nogueira.
·          Colocación de paneis informativos. Edición de folletos turísticos coa explicación do roteiro.

jueves, 5 de mayo de 2011

PROGRAMA ELECTORAL DO BNG

TEMPO DE COMPROMISO CON LOBEIRA

Lobeira necesita un cambio importante, e para iso o BNG basea os seus proxectos para Lobeira na potenciación dos recursos que temos no concello, para cambiar Lobeira, para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas.
Apostamos por POTENCIAR OS NOSOS MONTES COA SÚA RIQUEZA FORESTAL,GANDEIRA E TURÍSTICA. Se o monte é rendible axuda a fixar poboación. Para o BNG, a creación de emprego e a reactivación da economía local serán os eixos fundamentais da acción de goberno.
Queremos mellorar a calidade de vida dos veciños/as con servizos que en pleno século XXI aínda carecen deles,  como é a conexión en tódolos pobos a unha rede municipal de sumidoiros e  unha rede municipal de auga corrente sanitaria.
PACTO POLO EMPREGO: o BNG aposta pola creación de emprego en servizos públicos municipais, e a promoción de medidas para a creación, apoio e mantemento do emprego autónomo ou en cooperativas. O pacto local polo emprego permitirá por en práctica de xeito rápido e eficiente medidas que favorezan a consecución dun posto de traballo, ademais de  permitir unha axeitada xestión dos fondos destinados á formación de traballadores/as.
AXUDA NO FOGAR: apoio a persoas e as familias con serias limitacións para realizar as súas actividades cotiáns, potenciando a autonomía persoal.
Queremos UN CENTRO DE DÍA MUNICIPAL: atención as persoas maiores autónomas ou afectadas por diferentes grados de dependencia, mellorando a súa calidade de vida e a integración social, favorecendo a autonomía persoal e a permanencia no seu entorno habitual.
Queremos RESCATAR A CONCESIÓN DO VELORIO e desmantelar o entramado da  adxudicación a un “amigo” do Alcalde. O velorio debe ser xestionado polo concello cunha ordenanza fiscal reguladora pola prestación do servizo, con prezos módicos, e non como está agora que os veciños deben pagar 400 € máis IVE por utilizar o servizo dun velorio feito con 135 mil € das arcas públicas. En Entrimo pagan 200 € por utilizar o Velorio; En Lobios pagan 320 € nun Velorio privado. En Bande, tamén privados, un cobra 320 € e o outro 400 €.  ¿A que ven esta discriminación con Lobeira?.
Queremos que as DEPURADORAS DO CONCELLO deixen de ser un fraude para os veciñas e veciñas; gastáronse milleiros de euros  en depuradoras inútiles. A día de hoxe NON funciona case ningunha delas. O BNG conseguirá o financiamento preciso para rematar a rede de saneamento e a posta en marcha na súa totalidade dos sistemas de depuración.
Queremos facer un convenio de colaboración có Ministerio de Medio Ambiente, Conca Hidrográfica do Miño-Sil, para recuperación ambiental, rexeneración das marxes e sendas peonís nos nosos ríos. Recuperación e arranxo dos poldrados de Parada-Senderiz, Barxa, Groicio e Baldoi no río Fragoso, e do poldrado do Rabo da Besta entre Vilariño e Baldemir.
Queremos por en valor o noso grande patrimonio megalítico, arqueolóxico, cultural e monumental, ata convertelo en elementos dinamizadores da comarca. RECUPERACIÓN DA CASA DO XOCAS en Facós, ata convertela nun Centro Etnográfico Comarcal. Negociar ca empresa Gas Natural-Fenosa a RECUPERACIÓN DA PONTE PEDRIÑA asolagada polo Encoro das Conchas no ano 1949, a pesares de que seis anos antes iniciarase expediente para declarala Monumento Histórico-Artístico. Xa daquela se propuña a súa reconstrución nun lugar próximo e axeitado a costa da empresa.

Queremos conseguir un concello sen medos, dinámico e con futuro para todos, “non só para o alcalde e as súas amizades”. Lobeira necesita abrir as fiestras do concello para deixar entrar a transparencia e a igualdade entre todos os cidadáns. É preciso que entre pola porta do Concello o aire da democracia. No concello de Lobeira aínda imperan modos doutras épocas;
Será o BNG o que logre que os veciños de Lobeira sintan que o Concello é de todos.

Cuestións importantes, entre outras, plantexadas polo BNG de Lobeira:

1.      ESTRADAS DO CONCELLO. ¿A que ven esta discriminación con Lobeira?: denunciamos a débeda histórica da Deputación Provincial con Lobeira. De 43 Km. de estradas do concello, só temos arranxados 8,7 km., que supón o 20%;  estes datos son discriminatorios con respecto aos outros concellos da comarca que teñen arranxadas as súas estradas nunha porcentaxe que triplica, no peor dos casos, aos km. arranxados no concello de Lobeira:  Muíños ten arranxados o 93%, Bande o 78%, Entrimo o 67% e Lobios o 63%. Solicitamos o compromiso firme da Deputación Provincial para arranxar as estradas do concello, cando menos, ata alcanzar a porcentaxe media da comarca.
2.      Presentamos unha moción para ARRANXO E MELLORA DO VIARIO MUNICIPAL:  Enlace entre a parroquia de Sanxés e Lobeira polo Groicio, ca variante de Vilariño. Mellora do camiño de Filgueira e O Quintairo na parroquia de Santacruz. Remate do enlace entre Taboazas e a pista de Pereira de Bande (700 mts.). Ensanche e arranxo do camiño de Viñoá entre Tedós e a Ponte Pedriña. Ensanche da pista de enlace entre Torneiros e a vía provincial 1212. Conexión entre a Fraga e Taboazas polo Monte de Pena Bicuda. Arranxo e ensanche en Gaiás do camiño da Pousa e o camiño de Cimadevila.     
3.      PLAN XERAL DE ORDENACIÓN: A construción nos pobos está paralizada por non dispor dun Plan. Solicitamos a constitución dunha comisión mixta para seguimento e redacción dun Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), e que se faga atendendo as necesidades reais do concello e con especial atención ao patrimonio cultural, monumental, arqueolóxico e megalítico do concello.
4.      Moción sobre a RETIRADA CANON DA AUGA: o PP cobraralle aos veciños polas súas traídas e pozos particulares. O novo canon da Xunta de Galicia non exclúe de pagar o imposto a ningún núcleo rural. A instalación dun contador homologado será obrigatorio. O BNG solicitou a retirada destas medidas que prexudican especialmente ao veciños/as do rural que terán que pagar o canon polo aproveitamento das augas dos seus propios pozos, ou de traídas veciñais.
5.      Denunciamos a utilización de medios públicos por parte do alcalde para beneficio particular, como foi o caso da construción dunha poza pola brigada municipal na finca do alcalde, en xornada e horario laborable, ou a corta de leña para o alcalde e os seus amigos.
6.      Solicitamos a redución nun 50% das cantidades percibidas polo alcalde e a corporación: aforro de 35 mil €  ano que se poden destinar a construción de servizos ou obras demandadas polos veciños/as.
7.      INTERNET: Solicitamos calidade e prezos igual que os ofertados nas zonas urbanas. TELEFONÍA MÓBIL: en máis do 40 % do territorio municipal non hai cobertura ou é deficitaria. O BNG instará as operadoras (Movistar, Vodafone, Orange, etc...) para dotar ao concello dos equipos necesarios que melloren a cobertura da telefonía móbil.
8.      Denunciamos que a “igualdade de oportunidades como criterio do xusto” en Lobeira non existe: de feito, non todos somos iguais, que hai privilexios, prebendas e tratos de favor segundo o parentesco, ou outras circunstancias (relacións de amizade, sentimentais ou políticas) que establecen diferenzas e unha inxustificable desigualdade entre uns e outros. Para o grupo do PP de Lobeira “non lle interesa o emprego de todos por igual, xa que non todos teñen as mesmas posibilidades de acceso aos postos da administración municipal”. 
9.      Presentamos unha moción contra os recortes sociais da Xunta de Galicia,  xa que supón unha redución considerable de cartos para axuda no fogar e para os centros de día. Con esta medida a Xunta ensáñase cos que menos ten e cos máis necesitados.
10. LOCAIS DE ENSAIO: plataforma de difusión cultural; acondicionar un establecemento público municipal preparado acusticamente e debidamente insonorizado, de libre concorrencia e gratuidade, con material e equipamento básico necesario para os ensaios. Un local para dar resposta as inquedanzas musicais da xuventude, fomentando e potenciando a creación de grupos musicais. 

RECURSOS NATURAIS DO CONCELLO

·        Impulsar os RECURSOS NATURAIS canalizados a través do turismo rural como fonte de ingresos.
·        Acondicionamento dos ENTORNOS NATURAIS do noso concello.
·        Convenio de colaboración ca Conca Hidrográfica Miño-Sil para recuperación ambiental e rexeneración das marxes dos noso ríos. 
·        AREA LÚDICO-RECREATIVA E DE LECER no entorno do encoro das Conchas, con instalacións que permitan a práctica de deportes náuticos. Posta en marcha da área recreativa de Os Chaos.

·       PARQUE NATURAL: O BNG fomentará axudas para a poboación local, para os pobos dentro do parque ou na zona de influencias e para o desenvolvemento do espazo declarado como parque. Os pobos integrados no parque ou na zona de influencias, os propietarios de terreos situados total ou parcialmente no parque, os titulares de explotacións agrarias ou gandeiras, as comunidades de montes veciñais do parque e as pequenas empresas, autónomos ou cooperativas que teñan o seu domicilio fiscal no concello de Lobeira serán os grandes beneficiados destas axudas. Actividades; mellora da paisaxe agraria, limpeza e restauración de camiños, a sinalización, a mellora de infraestruturas de uso público nos pobos, rexeneración dos cauces fluviais, a loita contra incendios forestais, actividades ambientais, etc.
·       CONCELLO VERDE: O BNG vai protexer e coidar os espazos naturais para facer posible que todos poidan gozar destes lugares na súa mellor versión:
“ A que a natureza deseñou”

miércoles, 20 de abril de 2011

Contestación do BNG de Lobeira a entrevista do Alcalde no Faro de Vigo do 8 abril

A chegada do BNG ao goberno de Lobeira é imparable. O alcalde ten os días contados e sabeo. A proba son as declaracións do alcalde na prensa onde utiliza a descalificación, a mentira e as verdades a medias. O BNG non só non comparte este xeito de facer política senón que condena toda forma de expresión que utilice a calumnia, a infamia, etc...o diga quen o diga e se faga onde se faga.
O BNG non vai entrar a ese trapo. Agora é o momento non das descalificacións, senón de dar solucións aos problemas reais de xente.
Nós temos un proxecto para cambiar Lobeira. O que importa son as persoas e no noso proxecto as persoas son o primeiro.
Queremos implementar medidas de reactivación económica, de favorecemento para a creación de emprego e de fixación de poboación, non empadroando masivamente a xente que nada ten que ver co concello.
 Somos e representamos o único proxecto solvente, críbel e de futuro.

martes, 19 de abril de 2011

Candidatura presentada polo BNG


BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
(BNG)
CANDIDATURA DO CONCELLO DE LOBEIRA

Antón Álvarez Álvarez, de Lobeira
Eduardo Álvarez Álvarez, de Vilariño Sanxés
Fátima Rodríguez Álvarez, da Pontepedriña
Dosinda Álvarez Domínguez, da Fraga
Mª Dolores Feijóo León, de Gaiás
Manuel Adán Álvarez, da Canle
Eliseo Fernández León, de Santacruz

Julio Juan García Golpe, "Medela"
Francisco Javier Suárez Martínez, de Taboazas
Antonio Fernández Araújo, de Facós
Felipe Álvarez Domínguez, de Torneiros
José Antonio Rodríguez Fernández, de Vilariño Sanxés
Iago Fernández Álvarez, de Santacruz
Iván Rodríguez Delgado, de Sabariz
Jaime Cristino González, de Ermille
Mª José Juncal Alves, "Practicante de Lobeira"
Manuel Israel Salgado Castro, de As Quintas

martes, 12 de abril de 2011

Impugnación censo electoral de Lobeira

SR./A DELEGADO/A PROVINCIAL OFICINA DO CENSO ELECTORAL

DATOS PERSOAIS E DA ORGANIZACIÓN BNG........................, designado como representante xeral perante a Xunta Electoral Provincial de Ourense, comparece e DI:

 Por medio do presente escrito, e de acordo co establecido no artigo 39.4 da LOREX e na Instrución da XEC 1/2011, do 24 de marzo, formúlase IMPUGNACIÓN do censo electoral da circunscrición electoral de LOBEIRA (Ourense),  polo incremento significativo e non xustificado do censo electoral que deu lugar á comunicación prevista no artigo 30.c) da LOREX, fundándose en:

PRIMEIRA.- Ao longo dos últimos anos no concello de Lobeira o censo sufría descensos cifrados entre 60 e 80 persoas, debido á evolución demográfica negativa, Precisamente ao longo do último ano (1.1.2010 a 31.1.2011) esa tendencia inverteuse, sen que houbera xustificación para iso, pois a tendencia demográfica nos concellos da comarca sigue a ser negativa, habendo unha variación de altas por cambio de residencia de 78 persoas.
Esas variacións prodúcense no ano anterior á celebración de eleccións locais, co ánimo de adulterar o censo electoral, pois non se corresponden cun incremento real da poboación residente, senón cunha inscrición exclusivamente motivada para exercer o dereito de voto en Lobeira.
A evolución demográfica de Lobeira era análoga á de moitos concellos rurais da provincia de Ourense, afectados polo avellentamento poboacional que motiva un maior computo de baixas de poboación que de altas, e o comportamento deste último ano é anómalo, non só comparado coa dinámica do concello de Lobeira nos últimos anos, senón cos concellos de similares características da comarca ou da provincia.

 SEGUNDA.- Xa que logo, debe procederse a revisar e dar de baixa do censo electoral definitivo para as vindeiras eleccións todas as altas por cambio de residencia habidas no censo electoral de Lobeira desde o día 1 de xaneiro de 2010 até 31 de xaneiro de 2011, cuxo listado se adxunta (todas (60) as altas relacionadas nas follas 2 a 6, así como as 8 inscricións anteriores a 31.01.2011 das follas 7 e 8), que foi facilitado polos servizos do concello.

TERCEIRA.- Particularmente, figuran censadas persoas que, alén de non residir como moitas das reflectidas no anterior listado, non teñen ningunha relación con Lobeira, e cuxa inscrición se impugna especificamente: 
RELACIÓN DE 20 PERSOAS QUE SE OMITEN NESTE BLOG COMO É OBVIO 

En suma, as persoas citadas figuran residindo na súa maior parte en vivendas do Sr. Alcalde ou de persoas con parentesco ou afinidade co mesmo, sen que poidan acreditar residencia efectiva e habitual no concello de Lobeira, alén de que incluso algunhas das persoas citadas figuran residindo en locais inhabitábeis. A estes efectos, achéganse fotografías dalgunha das casas e solares nos que foron censadas ditas persoas, que non teñen condicións para poder residir habitualmente.

CUARTA.-  O incremento detectado no último ano responde a una estratexia do Sr Alcalde, como el recoñeceu en días recentes ao xornal “Faro de Vigo”, onde declarou na edición de Ourense de 7 de abril:
Y justifica las altas, argumentando que parte de ellas corresponden a personas que se incorporaron al Obradoiro de Emprego y a otras que tienen la esperanza de lograr contratos para incorporarse a las brigadas de verano de la administración local. "Otros están esperando, porque con eso de la declaración de la zona como reserva de la biosfera, a lo mejor cae algún puesto de trabajo por ahí".
El alcalde advierte que "de momento" no le puede ofrecer nada a nadie, ni a sí mismo, "porque este es un ayuntamiento pobre, pero a lo mejor cae algún puesto de trabajo por ahí". Y agrega, a renglón seguido: "Con la crisis que hay, la gente trata de buscar un puesto de trabajo, no le puede parecer mal a nadie".”

En suma, recoñece un aumento das altas que non teñen a ver con residencia real, senón -segundo a súa xustificación- coa procura de emprego, que desde logo non discutimos o dereito a realizala por quen está desempregado, mais non a adulterar censos de poboación e electorais, inscribíndose alí onde non reside habitualmente.
Aínda que poidamos diverxer de se ese é o motivo real das altas significativas de Lobeira desde o 1 de xaneiro de 2010 até a data de peche do censo electoral para as vindeiras eleccións municipais, o certo é que se admite unha xustificación das mesmas por motivos laborais e non por motivos residenciais, única causa que se admite no Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial para realizar a alta censal.

Xa que logo, SOLICITA
Que teña presentada a presente impugnación, e na súa virtude, se dite resolución pola que se anulen as inscricións censais no concello de Lobeira por alta de residencia desde o 01.01.2010 até o 31.01.2011, ao non estar debidamente xustificadas, ou subsidiariamente, se anulen as inscricións censáis das persoas que se reflicten no apartado 3º deste escrito, todo iso polos motivos indicados no mesmo.

Ourense, 11 de abril de 2011

sábado, 9 de abril de 2011

Información electoral: voto por correo

Solicitude voto por correo dende 29 marzo ata 12 maio; os electores que o soliciten,  poden remitir o voto por correo as mesas electorais ata o 18 maio.
Para os residentes que na data do 22 maio van estar temporalmente no estranxeiro, poden solicitar votar por correo ata o 22 abril (enlace ao BOE para baixar a solicitude:  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21501; tamén poden remitir o voto por correo as mesas electorais ata o 18 maio.